Aliağa Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısı için bir araya geliyor. Meclis salonunda yapılacak toplantı 5 Ocak 2021 Salı günü saat 18.00'de Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek.

2021-01-04 17:13:19 yerel
Aliağa Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar olmak üzere toplam 19 maddenin yer aldığı Ocak ayı meclisi 8 Aralık 2020 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanmasıyla başlayacak.

 

Başkanlıktan Gelen Önergeler

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında oylanacak gündem maddeleri şöyle;

1- Belediye Başkanınca hukuka aykırı bulunarak yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilen Belediye Meclisinin 08.12.2020 tarih ve 192 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.

 

2- Belediye Başkanınca yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilen Belediye Meclisinin 08.12.2020 tarih ve 193 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.

 

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine; Belediye Meclisinin 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı  kararı ile ihdas edilen Teknik Hizmetler Sınıfındaki 5.dereceli Teknisyen kadrosunda görev yapan Abdulkadir Demirci'nin kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfı 3. derece Teknisyen kadrosuyla; Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 5. Derece 3 Adet Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan Hakan Özcan, Emre Karakuş ve Fatih Mehmet Dolutaş'ın kadrolarının 3. Derece Zabıta Memuru kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan 3 Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.

 

4- Belediye Meclisi tarafından 2021 Yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutat toplantı yeri ve Meclisin bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.

 

5- Belediye Meclis toplantılarının 2021 yılında sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve canlı yayınlanması hususlarının görüşülmesi.

 

6- Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine 2021 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesindeki şartlar çerçevesinde ödenmesi gereken huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

 

7- Belediye Başkan Yardımcıları; Hakan Şimşek ve Serhat Aras'ın 01.01.2021 tarihi başlangıç alınarak Belediye Başkan ödeneğinin 2/3'ünü aşmamak üzere aylık ödeneklerinin belirlenmesi ve yılı içinde Belediye Başkanı maaşında olabilecek artma durumunda Başkan Yardımcıları maaşlarının da bu oranda arttırılması hususunun görüşülmesi.

 

8- Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Fatih Kürşat Kaplan'ın İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu üyeliği de sona erdiğinden; kalan süreyi (Nisan 2021) tamamlamak üzere İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonuna 1'er üyenin seçilmesinin görüşülmesi.

 

9- Denetim Komisyonunun Üye Sayısının belirlenmesi (3 ya da 5), Üyelerinin seçilmesi (1+1+1 ya da 2+2+1), Denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ödenecek ücretlerin tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi.(Gizli oy)

 

10- Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, No: 99/1 adresinde bulunan ATM kabininin kira sözleşmesinin süresinin 04/01/2021 tarihinde sona ermesi sebebiyle Ziraat Bankası tarafından hizmet verilen ATM kabininin aynı şartlarla 5 yıl süre ve bedelsiz olarak kullanımını düzenleyen bir protokol yapılması hususunun görüşülmesi.

 

11- Yeni Şakran Mahallesi, Yukarı Şakran tapulama sahasında bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilköğretim alanı olarak planlı olan 270 ada, 1 numaralı parseldeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

12- Belediye Zabıta Memurlarının 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

13- Aliağa Belediyesi Jeotermal A.Ş.'nin 29.12.2020 Tarihli yazısına istinaden; TTK sermaye artışını düzenleyen maddeleri kapsamında sermaye arttırımı ile ilgili; şirketin 10.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin mevcut ve yeni yapılması planlanan yatırımlar için yetersiz kalması nedeni ile sermayesinin 10.000.000,00 TL artırılarak 20.000.000,00 TL'ye çıkarılması, ilgili mevzuat ve yasal koşullar çerçevesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmaya yetkili kılınmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

14- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; Çakmaklı Köyü, Kendirli Mevkii Liman Amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/1 fıkrasının e bendi ve 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin "Kurum Görüşlerinin Alınması " başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. bentleri uyarınca Belediyemizce uygunluk görüşü verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

15- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020/27 sayılı genelgesi gereği; Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecilerden; 1- Faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin Aralık 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında, faaliyeti durdurulduğu süreler göz önüne alınarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, 2- Faaliyetlerinde azalma olan işletmelerin Aralık 2020--Mayıs 2021 tarihleri arasında faaliyetleri etkilendiği süreler göz önüne alınarak kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılması, 3- Yeni Mahalle Çarşamba Pazarı, Atatürk Mahallesi Kapalı Pazarı, Helvacı Kapalı Pazarı ve Yeni Şakran Mahallesi pazarında faaliyet gösteren pazarcı esnafının geçmiş yıllardan kalan işgaliye borçlarının 2021 yılı Haziran ayına kadar ertelenmesi, 4- Pazarcı esnafımızdan 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 yıl boyunca işgaliye bedelinin alınmaması hususlarının görüşülmesi.

 

16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyede Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesiyle Çalışan personelin kıdem yıllarına göre; Ziraat Mühendisi 4.500,00 TL, Geomatik Mühendisi 4.500,00 TL, Elektrik Mühendisi 4.071,00 TL, Çevre Mühendisi 3.913,00 TL, Mimar 4.336,00 TL, Mimar 3.913,00 TL, Peyzaj Mimarı 4.071,00 TL, Tekniker  3.700,00 TL, Tekniker  3.513,00 TL, Ekonomist  3.700,00 TL, Veteriner 4.124,00 TL, Avukat 4.441,00 TL, Şehir Plancısı  4.336,00 TL, Teknisyen 3.113,00 TL ve Çocuk Eğiticisi 3.113,00 TL net ücretli 20 personel 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerinde de çalıştırılmaya devam edeceklerinden, Maliye Bakanlığı'nın genelgesinde ki Sözleşmeli Personele İlişkin Unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve daha sonra yıl içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

 

17- Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve 169 sayılı kararı ile mahallelerde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesine göre güncelleme çalışmaları kapsamında belirlenen Kadastro Bilirkişilerinden Güzelhisar Mahallesinden Seyhan Kılıç'ın mazereti sebebi ile listeden çıkartılarak yerine Abdullah Karabulut'un bilirkişi olarak seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Komisyondan Gelen Raporlar;

Başkanlıktan Gelen Önergelerin oylanmasının ardından Komisyondan Gelen Raporların görüşülmesine geçilecek. Komisyondan Gelen Raporlar şöyle;

 

1- İlçe sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait ekli listedeki zeytinlik vasıflı taşınmazların 10 yıl süre ile kiralanması hususunun oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

 

2- 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem neticesinde; İlçemizde 1999 yılı öncesi yapılan binaların envanterlerinin oluşturulması ve çalışmaların yapılmasına ilişkin Deprem ve Afetler Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

Puan Durumu
 • TakımlarPO
 • 1 Beşiktaş 44 20
 • 2 Fenerbahçe 42 20
 • 3 Galatasaray 39 20
 • 4 Gaziantep FK 35 20
 • 5 Aytemiz Alanyaspor 34 20
 • 6 Trabzonspor 33 20
 • 7 Hatayspor 32 20
 • 8 Fatih Karagümrük 30 20
 • 9 Evkur Yeni Malatyaspor 27 20
 • 10 Antalyaspor 26 20
 • 11 Göztepe 25 20
 • 12 Kasımpaşa 25 20
 • 13 Çaykur Rizespor 25 20
 • 14 Sivasspor 24 20
 • 15 Başakşehir 24 20
 • 16 Atiker Konyaspor 23 20
 • 17 Kayserispor 19 20
 • 18 Gençlerbirliği 19 20
 • 19 MKE Ankaragücü 18 20
 • 20 BB Erzurumspor 17 20
 • 21 Denizlispor 14 20
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Giresunspor 38 18
 • 2 Istanbulspor 37 18
 • 3 Yilport Samsunspor 36 18
 • 4 Altay İzmir 32 18
 • 5 Adana Demirspor 31 18
 • 6 Keçiörengücü 31 18
 • 7 Bursaspor 30 18
 • 8 Tuzlaspor 30 18
 • 9 Altınordu 28 18
 • 10 Royal Hastanesi Bandirmaspor 27 18
 • 11 Adanaspor 21 18
 • 12 Ümraniyespor 20 18
 • 13 Boluspor 19 18
 • 14 Menemenspor 19 18
 • 15 Akhisar Belediyespor 16 18
 • 16 Balıkesirspor 16 18
 • 17 Ankaraspor 10 18
 • 18 Eskişehirspor 4 18
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Manchester United 40 19
 • 2 Manchester City 38 18
 • 3 Leicester City 38 19
 • 4 Liverpool 34 19
 • 5 Tottenham Hotspur 33 18
 • 6 Everton 32 17
 • 7 West Ham United 32 19
 • 8 Aston Villa 29 17
 • 9 Chelsea 29 19
 • 10 Southampton 29 18
 • 11 Arsenal 27 19
 • 12 Leeds United 23 18
 • 13 Crystal Palace 23 19
 • 14 Wolverhampton Wanderers 22 19
 • 15 Burnley 19 18
 • 16 Newcastle United 19 19
 • 17 Brighton & Hove Albion 17 19
 • 18 Fulham 12 18
 • 19 West Bromwich Albion 11 19
 • 20 Sheffield United 5 19
 • Detaylı puan durumu için tıklayın
 • TakımlarPO
 • 1 Atlético Madrid 47 18
 • 2 Real Madrid 40 19
 • 3 FC Barcelona 37 19
 • 4 Sevilla FC 36 19
 • 5 Villarreal CF 34 20
 • 6 Real Sociedad 31 20
 • 7 Granada CF 28 20
 • 8 Real Betis 27 20
 • 9 RC Celta 24 20
 • 10 Cádiz CF 24 20
 • 11 Levante UD 23 19
 • 12 Getafe CF 23 18
 • 13 Athletic Club 21 18
 • 14 Valencia CF 20 20
 • 15 SD Eibar 20 20
 • 16 Real Valladolid 20 20
 • 17 CA Osasuna 19 20
 • 18 Deportivo Alavés 18 20
 • 19 Elche CF 17 18
 • 20 SD Huesca 13 20
 • Detaylı puan durumu için tıklayın