17 Haziran 2019 , Pazartesi

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERECEK

12 Ekim 2018
Aliağa Belediyesi, Karaköy ve Çaltılıdere Mahallesi’nde bulunan taşınmazlarını tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere beş yıl süre ile kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak olan kiralama ihaleleri 25 Ekim 2018 Perşembe ve 26 Ekim 2018 Cuma günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Birinci İhale; Karaköy Mahallesi 12 parselde bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.10’da başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 1.525,00 TL, geçici teminat bedeli ise 228,75 TL.

İkinci İhale; Karaköy Mahallesi 43 parsel bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.25’te başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 850,00 TL, geçici teminat bedeli ise 127,00 TL.

Üçüncü İhale; Karaköy Mahallesi 48 parselde bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.40’da başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 1.275,00 TL, geçici teminat bedeli ise 191,25 TL.

Dördüncü İhale; Çaltılıdere Mahallesi 999 parselde bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 14.00’da başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 4.810,05 TL, geçici teminat bedeli ise 721,51 TL.

Beşinci İhale; Çaltılıdere Mahallesi 574 parselde bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 14.30’da başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 29.050,00 TL, geçici teminat bedeli ise 4.357,50 TL.

Altıncı İhale; Çaltılıdere Mahallesi 573 parselde bulunan taşınmaz beş yıl süreyle kiraya verilecek. 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 15.00’da başlayacak olan ihalenin yıllık muhammen bedeli 6.800,00 TL, geçici teminat bedeli ise 1.020,00 TL.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden Aşağıdaki Şartlar Aranacaktır:

1-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

2-Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri,

3-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi,

4- Şartnamenin 12.maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, tebligat beyanı, ihale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğinde ilişkin yazılı taahhütname istekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

5- İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

6- İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

7- FETÖ ve diğer terör örgütü ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye giremez,

8- Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir,

9- İhale ile ilgili tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur,

10- İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 30,00 TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir.

11- İhaleye katılmak için ihale dokümanının 25.10.2018 tarihinde yapılacak ihaleler için Perşembe günü saat 12.30’a; 26.10.2018 tarihinde yapılacak olan ihaleler için de Cuma günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.

12-Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.